Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties 

Link naar het formulier:

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is alleen toegestaan indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (een van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden. 

Een verzoek tot extra vakantieverlof dient tenminste twee maanden van tevoren bij de directeur ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever. Het verlof kan slechts één keer per schooljaar verleend worden voor maximaal 10 schooldagen en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden. Het moet hier gaan om de eerste gezinsvakantie van het jaar. 

De directeur van de school kan ook bij “gewichtige omstandigheden” extra verlof geven. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen in een schooljaar zijn.Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 11, lid g van de Leerplichtweg 1969 moet vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur worden voorgelegd. 

Voor bijzondere omstandigheden kunt u op school buiten-gewoon verlof voor uw kind(eren) aanvragen. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

Voor  het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 

Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 

Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school; 

Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school; 

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; 

Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;  

Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

Het bovenstaande houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen niet in aanmerking komen voor extra verlof. De directeur van de school is verplicht melding te maken van ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Tegen de ouders die hun kind zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal opgemaakt worden door de leerplichtambtenaar. Het bovenstaande geldt niet voor vierjarige kleuters. Zij hebben een leerrecht. De leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar is.