Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen over het beleid van de school genomen. 
Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, klassenindeling, etc. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, …. Bijna teveel om op te noemen…. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
 
Waarover praat de medezeggenschapsraad?
De MR praat In feite over alles wat met de school te maken heeft. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur. Voor een aantal beslissingen is zelfs de instemming van de MR nodig. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meebeslissen. Er is een landelijk reglement, dat door alle MR's van de KONOT (Katholieke Onderwijscentrale Noord-Oost Twente ) als leidraad wordt gehanteerd. 

De MR vergadert ca. 5 keer per jaar met elkaar (zie schoolkalender). Twee keer per jaar wordt er samen met de directie-leden van onze onderwijsgemeenschap ZWeM vergaderd over zaken als de formatie en de financiën.
Na iedere vergadering wordt er in de nieuwsbrief van de Mariaschool een samenvatting van de vergadering gegeven.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De scholen binnen het KONOT-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd.  Per mail wordt de MR op de hoogte gehouden van de onderwerpen/ vergaderstukken in de GMR. Indien nodig of gevraagd zal een afvaardiging van de MR (Mariaschool of onderwijsgemeenschap ZWeM)  aanschuiven bij een GMR - vergadering.

Blijft het bij praten alleen?
De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De directie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
Instemmingsrecht heeft de MR op bijv.
•        Vaststelling of wijziging van het schoolplan. 
•        Hoogte ouderbijdrage
•        Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders; 
•        Vaststelling of wijziging van het schoolreglement. 
         

Adviesrecht heeft de MR op bijv.
•        Verandering van de grondslag van de school. 
         Bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs;
•        Fusie met een andere school; 
•        Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding; 
•        Regeling van de vakantie.


Vraag het de MR
Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, mailt u dan deze vraag of opmerking naar mr.mariaschool@konot.nl 
U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een reactie op uw vraag/ opmerking. 
Mogelijk moet uw vraag of opmerking eerst worden behandeld in de eerst komende MR vergadering.
Hierover ontvangt u dan ook bericht.